Amsterdam
Haarlemmer Houttuinen 23
1013 GL Amsterdam
The Netherlands
Meppel
Blankenstein 260
7943 PG Meppel
The Netherlands

Privacybeleid

Bij GMU B.V. (hierna: GMU) respecteren wij je privacy! Daarom verwerken wij jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  en andere relevante wet- en regelgeving. In dit privacybeleid zullen we je uitleggen hoe we dit precies doen en jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk behandelen en beschermen. 

Samengevat kun je in dit privacybeleid lezen: 

 • Welke persoonsgegevens wij van je verzamelen en op welke wijze; 
 • Voor welke doelen wij deze persoonsgegevens verzamelen; 
 • Met wie wij jouw persoonsgegevens delen; 
 • Hoe lang we jouw persoonsgegevens (mogen) bewaren; 
 • Hoe jouw persoonsgegevens beschermd worden. 

Dit privacybeleid is van toepassing als je onze website bezoekt en in andere situaties waarin wij persoonsgegevens verwerken, zoals als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, een door ons georganiseerd evenement of als je solliciteert op een van onze vacatures.

Dit privacybeleid is het laatst bijgewerkt op 11 augustus 2022.

1. Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen onder meer zijn:

 • Basisgegevens, zoals je voor- en achternaam, voorvoegsel en titel;
 • Contactgegevens, zoals je e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die je ons verstrekt om klant te worden en ter verificatie van je identiteit in verband met van toepassing zijnde anti-witwasregelingen, zoals uw nationaliteit, geboortedatum, geboorteland, woonadres, TIN-nummer, bankrekeningnummer en paspoortnummer;
 • Persoonsgegevens die je ons verstrekt voor het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten, zoals toegangs- en dieetvoorschriften;
 • Persoonsgegevens die je ons verstrekt in het kader van een sollicitatie, zoals je volledige naam geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle andere persoonlijke gegevens die in de sollicitatie;
 • Alle andere op jou betrekking hebbende persoonsgegevens die je ons verstrekt of die wij verkrijgen met betrekking tot de doeleinden en op basis van de gronden die hieronder uiteen worden gezet. 

We verzamelen deze persoonsgegevens omdat je deze persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt. De redenen van de door jouw verstrekte gegevens kunnen uiteenlopen: dit kan bijvoorbeeld zijn om contact met ons op te nemen (via het contactformulier), om klant te worden of om te solliciteren op een van onze vacatures. Indien je echter enkel een bezoeker bent van onze website, zullen wij geen (expliciete) persoonsgegevens van je verzamelen en bewaren. Het zou wel kunnen dat via cookies bepaalde gegevens, zoals je IP-adres of taalvoorkeur, opslaan. Meer informatie over welke cookies wij plaatsen, kun je lezen in ons cookiebeleid. 

2. Wat zijn de grondslagen waarop we jouw persoonsgegevens mogen verwerken en bewaren? 

Bij GMU kunnen we jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgenden doelen: 

 • Om je te identificeren, je identiteit te verifiëren en je te accepteren als klant;
 • Om onze diensten aan jou te verlenen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals nieuwsupdates, uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die voor je van belang kunnen zijn;
 • Om je sollicitatie of inschrijving op een van onze rekruteringsdiensten en evenementen te behandelen.

Wij zullen in dat geval je persoonsgegevens verwerken op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Uitvoering van een contract;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Je toestemming.

Indien je op onze website dus aangeeft om bijvoorbeeld de nieuwsbrief te willen ontvangen of contact met ons zoekt via het contactformulier, zullen wij gegevens van jou verwerken. We zullen dit echter nooit doen indien je hier niet je toestemming voor hebt gegeven en we geen wettelijke grondslag hebben om jouw gegevens te verwerken.

3. Delen wij je persoonsgegevens met derden partijen?

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derde partijen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 • Derde partijen die relevant zijn in verband met de diensten die wij verlenen, zoals financiële instellingen, toezichthoudende autoriteiten  regelgevende instanties en overheidsinstellingen; 
 • Derde partijen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van je persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven, zoals IT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten of andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Wij zullen je persoonsgegevens alleen met deze derde partijen delen voor de doeleinden en op basis van de de wettelijke gronden die in dit Privacybeleid zijn vermeld.

Derde partijen aan wie wij je persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Wij zijn bij GMU niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens door deze derde partijen. 

Gegevensverwerking buiten de EER 

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan het noodzakelijk zijn dat wij je persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zullen we bij GMU ervoor zorgen dat de gegevensoverdracht in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. 

Ook zijn we bij GMU bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. Momenteel zijn we bezig om te onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We zullen er alles aan doen om tot een passende oplossing hiervoor te komen. Als we deze hebben gevonden, zullen we je hierover informeren via dit Privacybeleid. 

4. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Je persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit houdt in dat je persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van de wettelijke bewaartermijn, tot het moment dat je GMU informeert dat je geen digitale mededeling en/of informatie meer wenst te ontvangen of totdat je ons verzoekt je gegevens te verwijderen. 

Uw persoonsgegevens worden ook gewist indien:

 • Blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld bij foutmeldingen);
 • De toestemming op basis waarvan je persoonsgegevens worden verwerkt en/of opgeslagen, door jou wordt ingetrokken;
 • De hiervoor genoemde rechtsgrond op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, vervalt omdat bijvoorbeeld je bedrijf ophoudt te bestaan, of je gedurende een periode van 5 jaar geen contact meer hebt gehad met GMU (onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen).

5. Wat zijn jouw rechten?

Bij de verwerking van je persoonsgegevens heb je, volgens de AVG, een aantal rechten. Wij leggen hieronder graag uit wat je rechten zijn. Als je een verzoek wil doen op grond van deze rechten, dan kan je contact opnemen met ons via privacy@gmu.online.

Mocht u een verzoek willen doen op grond van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met ons via privacy@gmu.online of de contactgegevens onderaan deze pagina. 

Het recht om je gegevens over te dragen 

Wanneer je niet langer van onze diensten gebruik wil maken, kan je er voor kiezen om bij een andere aanbieder klant te worden. Ook daar zullen ze waarschijnlijk bepaalde gegevens van je registreren. Om deze overstap makkelijker te maken, heeft de privacywetgeving het recht op ‘dataportabiliteit’ vastgelegd. 

Met deze dataportabiliteit kunnen je gegevens gemakkelijk meegenomen worden naar de andere aanbieder: je kunt je gegevens opgestuurd krijgen, waarna je deze gegevens bij de andere aanbieder opnieuw kunt gebruiken. Ook kun je ons verzoeken de gegevens rechtstreeks naar de andere aanbieder door te sturen.  

Het recht om je gegevens te laten verwijderen

Naast dat je je gegevens mee kunt nemen naar een andere aanbieder, heb je ook het recht om je gegevens te laten verwijderen als je niet langer klant van ons bent. Dit is niet mogelijk gedurende de periode dat je klant bent, omdat wij door fiscale en wettelijke verplichtingen (zoals registratie voor de belastingdienst) bepaalde noodzakelijke gegevens moeten bewaren. Gegevens die niet noodzakelijk zijn, kun je natuurlijk wél op elk moment laten verwijderen. 

Het recht om je gegevens in te zien

We hebben het hier steeds over jouw persoonsgegevens’, maar over welke gegevens gaat dit eigenlijk concreet? Om hier inzicht in te krijgen, kent de privacywet het recht op inzage van je gegevens. Om een overzicht te krijgen welke persoonsgegevens we van je hebben, kan je dus een verzoek sturen naar ons om dit te ontvangen. 

Het recht om je gegevens te laten corrigeren

Kloppen de gegevens die wij van je hebben niet of zijn deze onvolledig? Dat is vervelend, en wij lossen dit graag voor je op! In het geval dat dit gebeurt, kun je een verzoek doen tot het aanvullen of corrigeren van je gegevens. Dit wordt ook wel het ‘recht op rectificatie’ genoemd. 

Het recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing. Direct marketing komt voor als we je bij GMU reclamepost sturen zonder dat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden, maar je kunt hier dus altijd bezwaar tegen maken. 

Het recht om je toestemming in te trekken

Als je aan GMU (uitdrukkelijk) toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, kun je ons altijd laten weten dat je deze toestemming wil intrekken.. Als je dit doet, mogen én zullen wij geen persoonsgegevens meer van je verwerken. 

Het recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen kun je ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Gegronde redenen om een beperking van de verwerking te vragen zijn bijvoorbeeld als je de juistheid van de persoonsgegevens betwist of een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

Identificatie

Mocht je een verzoek doen op grond van een van de bovenstaande rechten, dan kunnen we je bij GMU vragen om je te identificeren. Wij vragen deze identificatiegegevens op om er zeker van te zijn dat jij de persoon bent aan wie de persoonsgegevens in kwestie toebehoren. 

6. Hoe neem ik contact op bij vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons Privacybeleid of de verwerking van je persoonsgegevens, kun je een vraag of verzoek toesturen aan de verwerkingsverantwoordelijke:  GMU B.V. Wij zullen ons best doen om je verzoek of vraag zo goed mogelijk te beantwoorden!

GMU B.V. 
Blankenstein 260
7943 PG Meppel
KvK: 66392179
privacy@gmu.online
+31 (0)85 888 7305

7. Waar kan ik terecht met klachten? 

Mocht je niet goed geholpen zijn of het niet eens zijn met de manier waarop we jouw gegevens verwerken, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij deze toezichthoudende autoriteit kun je een klacht indienen bij ontevredenheid. Maar, je mag natuurlijk ook altijd ons eerst een mailtje sturen! 

GMU behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Je wordt verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Cookiebeleid

Zoals vermeld in ons privacybeleid maken wij op onze website gebruik van cookies. Als u onze website bezoekt, vragen wij u door middel van een pop-up toestemming om cookies te plaatsen. In dit cookiebeleid informeren wij u over welke cookies wij gebruiken en de persoonsgegevens die door deze cookies worden verwerkt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving is ook van toepassing op gegevens die door middel van cookies worden verwerkt. 

Dit cookiebeleid is het laatst bijgewerkt op 24 februari 2023.

1. Waarom maakt GMU gebruik van cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door middel van een karakteristieke reeks tekens worden opgeslagen op uw computer, smartphone of ander apparaat als u onze website raadpleegt. 

Cookies dienen onder meer om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever te laten werken en u een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Cookies kunnen echter geen schade aanrichten door bijvoorbeeld het uitvoeren van programma’s of overbrengen van virussen. Ook kunnen wij door middel van cookies geen personen identificeren.  

2. Kan ik cookies weigeren?

Uiteraard kunt u cookies ook weigeren. Let wel op: mocht u cookies weigeren, dan kan het zijn dat de website niet volledig functioneert. 

U kunt cookies als volgt weigeren: 

Het weigeren van cookies

Allereerst kunt u cookies weigeren als u de website voor het eerst bezoekt. Door in het pop-upvenster over cookies ‘decline’ of ‘weiger’ te kiezen, zal GMU geen cookies plaatsen.

Het uitschakelen van cookies

Daarnaast kunt u in uw browser instellen dat het opslaan van cookies enkel wordt geaccepteerd als u hiermee akkoord gaat. In de handleiding van uw browser kunt u meer informatie vinden over hoe u cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. 

Het verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een maximale geldigheidsduur. Als de houdbaarheidsdatum van deze cookies is verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd. U kunt er ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen, voordat deze datum is verstreken. Meer informatie over het handmatig verwijderen van cookies vindt u in de handleiding van uw browser.  

3. Welke cookies gebruikt GMU?

Wij maken enkel gebruik van first party cookies (cookies die door ons zelf worden geplaatst) en third party cookies (cookies die door derden worden geplaatst). 

Met betrekking tot hun functie kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende categorieën cookies. GMU maakt gebruik van de volgende cookies: 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn vooral bedoeld om u extra functies en gepersonaliseerde instellingen te bieden. Met functionele cookies kunnen wij u bijvoorbeeld diensten aanbieden zoals chat of bepaalde taalinstellingen.

Beveiligingscookies

Cookies en andere technologieën die worden gebruikt voor beveiliging helpen om gebruikers te authenticeren, fraude te voorkomen en u te beschermen wanneer u een dienst gebruikt.

Advertentiecookies

Advertentiecookies worden gebruikt om u gerichte advertenties of aanbiedingen van derden aan te bieden en om de doeltreffendheid van deze aanbiedingen te meten. Deze cookies slaan geen direct identificeerbare informatie op, maar vertrouwen slechts op unieke identificerende kenmerken van uw browser en apparaat.

Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en bijvoorbeeld of er fouten optreden bij het gebruik van de website. Deze cookies verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren; alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te analyseren, te verbeteren en te achterhalen wat onze gebruikers interesseert.

Personalisatiecookies

Wij gebruiken personalisatiecookies met uw toestemming om u gepersonaliseerde inhoud op onze website te bieden. Deze cookies stellen ons in staat inhoud te tonen die voor u het meest interessant is en inhoud af te stemmen op eerder aangegeven keuzes door surf- en klikgedrag op te slaan.

4. Hoe neem ik contact op bij vragen over cookies?

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons Cookiebeleid of de cookies die wij gebruiken, kun je een vraag of verzoek toesturen aan de verwerkingsverantwoordelijke:  GMU B.V. Wij zullen ons best doen om je verzoek of vraag zo goed mogelijk te beantwoorden!

GMU B.V. 
Blankenstein 260
7943 PG Meppel
KvK: 66392179
privacy@gmu.online
+31 (0)85 888 7305